Αρχική σελίδα » Oι Συλλογές του Ιστορικού Αρχείου » Ψηφιοποιημένες Συλλογές » Πρυτανικοί απολογισμοί

Πρυτανικοί απολογισμοί

Στα ψηφιοποιημένα έγγραφα της συλλογής του Ιστορικού Αρχείου συμπεριλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των Πρυτανικών Λόγων που εκφωνήθηκαν κατά τις τελετές παράδοσης-παραλαβής της Πρυτανείας (υπάρχουν περιπτώσεις ματαίωσης της τελετής όπου ο απολογισμός του Πρύτανη εκδίδεται, χωρίς να έχει εκφωνηθεί). Σε ορισμένες περιπτώσεις διατίθεται και ο Λόγος του νεοεκλεγέντος Πρύτανη κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του.

Στους απολογιστικούς λόγους των Πρυτάνεων, όπως επίσης στις αναγραφές που συνοδεύουν μια μεγάλη μερίδα εξ αυτών (από το 1864 έως το 1917, κάθε λογοδοσία συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναγραφή/επετηρίδα, κείμενο που στη συνέχεια εκδίδεται ξεχωριστά) περιέχεται όγκος πληροφοριών μεγάλου ιστορικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: φοιτητές, οικονομικά, διδακτικό προσωπικό, διοικητικές δομές κτλ. Οι Λόγοι των νεοεκλεγέντων Πρυτάνεων παρουσιάζουν και αυτοί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρόλο που, κατά βάση, κινούνται σε ένα θεωρητικό-ακαδημαϊκό πλαίσιο που σχετίζεται με το επιστημονικό πεδίο του κάθε Πρύτανη.

Ο πλούτος του περιεχομένου των Πρυτανικών Λόγων έκανε φανερή την ανάγκη για μια οργανωμένη παρουσίαση των Λόγων και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις έντεκα θεματικές κατηγορίες, με βάση τις οποίες οργανώνεται και παρέχεται το περιεχόμενο των Λόγων στους ερευνητές. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται μια πολυδιάστατη εικόνα της ιστορίας του Πανεπιστημίου ανά ακαδημαϊκό έτος, βασισμένη στην πρωτογενή τεκμηρίωση.

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας

[οι σελίδες του εντύπου που αφορούν στο Λόγο που εκφωνείται από το νεοεκλεγέντα Πρύτανη. Ο Λόγος συνήθως δεν είναι προγραμματικός, αλλά αφορά στο επιστημονικό πεδίο του Πρύτανη]

2. Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας

[οι σελίδες του εντύπου που αφορούν στο Λόγο του απερχόμενου Πρύτανη. Απολογιστικός Λόγος]

3. Αρχές Πανεπιστημίου

[οι σελίδες του εντύπου στην εκλογή των Αρχών του Πανεπιστημίου (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις κλπ.)]

4. Διδακτικό Προσωπικό

[οι σελίδες του εντύπου στο διδακτικό προσωπικό, στους καθηγητές, υφηγητές κλπ.]

5. Φοιτητές

[οι σελίδες του εντύπου που αφορούν με οποιονδήποτε τρόπο τους φοιτητές]

6. Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ.

[οι σελίδες του εντύπου που καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τα προσαρτήματα του Πανεπιστημίου]

7. Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ.

[οι σελίδες του εντύπου που καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τους χώρους ασκήσεων και εφαρμογών]

8. Πρόγραμμα Μαθημάτων

[οι σελίδες του εντύπου που αφορούν τα προγράμματα μαθημάτων και τυχόν αλλαγές σε αυτά]

9. Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.)

[οι σελίδες του εντύπου που αφορούν δωρεές κτηρίων και άλλων τιμαλφών (όπως μετοχών, ομολόγων κτλ.)]

10. Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί

[οι σελίδες του εντύπου που περιλαμβάνουν πίνακες και αναφορές που αφορούν στα έσοδα και τα έξοδα του ιδρύματος]

11. Οργανισμός- Νομοθεσία

[οι σελίδες του εντύπου που αναφέρονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες συνδέονται με σημαντικές οργανωτικές / δομικές αλλαγές, όπως δημιουργία νέας σχολής]

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ακαδημαϊκό έτος που συνδέεται με κάθε Λόγο αφορά στο ακαδημαϊκό έτος της Πρυτανείας του συγκεκριμένου Πρύτανη. Συνεπώς, ο προγραμματικός και απολογιστικός Λόγος ενός Πρύτανη έχουν το ίδιο ακαδημαϊκό έτος που είναι το έτος της πρυτανείας του εν λόγω Πρύτανη. Σε ό,τι αφορά το τελετουργικό μέρος, την εκφώνηση δηλαδή των Λόγων, οι χρονολογίες κατά βάση διαφέρουν, αφού ο προγραμματικός Λόγος εκφωνείται το έτος που προηγείται της Πρυτανείας, και ο απολογιστικός Λόγος κατά το έτος που έπεται αυτής.

Για να επισκεφθείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» πατήστε εδώ.