Αρχική σελίδα » Αναγνωστήριο » Τρόπος παραπομπής στο υλικό του Ιστορικού Αρχείου

Τρόπος παραπομπής στο υλικό του Ιστορικού Αρχείου

Το αρχειακό υλικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φυλάσσεται στην διοικητική και ερευνητική μονάδα Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ). Οι παραπομπές στο υλικό αυτό συντάσσονται με βάση την μέθοδο ταξινόμησης και καταχώρησης του υλικού από το ΙΑ.ΕΚΠΑ

 Υπόδειγμα:

Ι.Α.ΕΚΠΑ, Πρακτικά Συγκλήτου, τ. 00, Συνεδρία 6η, (ημερομηνία), σ. χχ

Ι.Α.ΕΚΠΑ, Πρακτικά Φιλοσοφικής Σχολής, τ.00, Συνεδρία 6η, (ημερομηνία), σ. χχ

I.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείον Πρωτοκόλλου, τίτλος ράχης του φακ., τίτλος υποφακέλου (π.χ. Τελετές), α.π. του εγγράφου, ημερομηνία.

Ι. Α.ΕΚΠΑ, Αρχείον Φιλοσοφικής Σχολής, π.χ. Μητρώον Φοιτητών, τίτλος ράχης, χρονολογία.

Ι.Α. ΕΚΠΑ, Ιδιωτικό Αρχείο Σπυρίδονος Λάμπρου, Τίτλος ράχης φακέλου, τίτλος υποφακέλου, λοιπά στοιχεία του εγγράφου.

Ι.Α. ΕΚΠΑ, Πρυτανικοί Λόγοι, 1933-1934, Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1933-1943, επί Πρυτάνεως Στυλιανού Σεφεριάδου, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εν Αθήναις, 1936.